فناوران رایانه tag:http://www.mbra-cbi.ir 2018-07-16T11:06:14+01:00 mihanblog.com اولویت ها ی دریافت پروانه کسب 2018-07-10T07:00:56+01:00 2018-07-10T07:00:56+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/206 سامان حسنی ماده 4- اولویت دریافت پروانه كسب در هر یك از رشته های صنفی بارعایت كلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می باشد :1) بیكاران مشمول قانون بیمه بیكاری با توجه به رشته های تخصصی آنها.2) افرادی كه فاقد هرگونه پروانه كسب باشند.ماده 5 – برای اشخاص حقوقی و مشاركتها ی مدنی موضو ع تبصره یك ذیل ماده 14 قانون نظام صنفی یك پروانه به نام شركت و با ذكر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی در خواست كننده و یا احد از شركاء در مشاركتهای مدنی (كه توسط سایر شركاء كتبا معرفی شده باشند) درصورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.تب
ماده 4- اولویت دریافت پروانه كسب در هر یك از رشته های صنفی بارعایت كلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می باشد :1) بیكاران مشمول قانون بیمه بیكاری با توجه به رشته های تخصصی آنها.

2) افرادی كه فاقد هرگونه پروانه كسب باشند.

ماده 5 – برای اشخاص حقوقی و مشاركتها ی مدنی موضو ع تبصره یك ذیل ماده 14 قانون نظام صنفی یك پروانه به نام شركت و با ذكر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی در خواست كننده و یا احد از شركاء در مشاركتهای مدنی (كه توسط سایر شركاء كتبا معرفی شده باشند) درصورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.

تبصره 1- در صورتی كه شركت مزبور بخواهد در بیش از یك مكان فعالیت نماید برای مكانهای دیگر ضمن صدور پروانه كسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط مدیرعامل و یا احد از شركاء معرفی شده باشند) با رعایت سایر مقررات مربوطه تا سقف تعدادی كه كمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید كارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره 2- در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب كمیسیون نظارت مربوطه یك پروانه كسب به نام شركت و با ذكر مشخصات نماینده قانونی آن شركت به معرفی مدیر عامل اشخاص حقوقی در خواست كننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یك واحد صنفی برای افرادی كه مدیر عامل كتبا معرفی می نماید با رعایت مفاد تبصره یك همین ماده كارت مباشرت صادر خواهد گردید.

تبصره 3- در مواردی كه شخصی نمایندگی توریع كالاهای شركتی را عهده دار باشد و از نظر حقوقی شعبه یك شخصیت حقوقی تلقی نشود صدور پروانه كسب برای شخص مزبور مشمول این ماده نبوده و در صورت احراز شرایط و با رعایت سایر مقررات مربوطه پروانه كسب به نام وی صادر خواهد شد. 
]]>
معافیت از مالیات بردرآمد - جرایم مالیاتی 2018-07-10T06:59:52+01:00 2018-07-10T06:59:52+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/205 سامان حسنی الف-معافیت های مالیاتیمعافیت های مالیاتی مندرج در مواد 2 و 132 تا 146 ق.م.م و یا در بعضی از مقررات دیگر که قسمتی از آن ها مورد بحث قرار گرفته ،به شرح ذیل می باشد.-مقررات ماده 189 ق.م.م که مقرر می دارد:"اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای(الف) و(ب) ماده(95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 % اصل مالیات 3
معافیت های مالیاتی مندرج در مواد 2 و 132 تا 146 ق.م.م و یا در بعضی از مقررات دیگر که قسمتی از آن ها مورد بحث قرار گرفته ،به شرح ذیل می باشد.

-مقررات ماده 189 ق.م.م که مقرر می دارد:"اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای(الف) و(ب) ماده(95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 % اصل مالیات 3 سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل صدور وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود".
-درآمد حاصله از کلیه فعالیت های مربوط به رشته کشاورزی،دامداری،دامپروری،پرورش ماهی،زنبور عسل،پرورش طیور،صیادی،نوغان داری،احیاء مراتع و جنگل ها،باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از مالیات معاف می باشند.
-موسسات عام المنفعه،واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان به خصوص در نقاط محروم کشور ایجاد گردد از پرداخت مالیات معاف هستند.
-مرکز فرهنگی،هنری که دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در صورتی که حوزه فعالیت مراکز مذکور در مناطق محروم کشور باشد این فعالیت تا 8 سال نیز قابل افزایش می باشد.
-درآمد شرکت های تعاونی و روستایی،عشایری،کشاورزی،صیادات،کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
-ماده 143 ق.م.م معافیت مالیاتی شرکت هایی را پیش بینی می کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.
ب-جرایم مالیاتی
1-عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودی یا تکمیل ننمودن قسمت هایی که مربوط به مشخصات وی می باشد و عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه-ذفتر کل)به ممیز مالیاتی مستوجب پرداخت جریمه بین 1 تا 20 درصد می باشد.
2-عدم پرداخت مالیات در موعد قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 % مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.(ماده 190 اصلاحی 1/1/72)
3-در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاَ یا منفرداَ نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانونی مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان باشد با شخص حقوقی(اعم از شرکت یا موسسه) مسئولیت تضامنی دارند.(ماده 198 ق.م.م)
4-در صورت تخلف شخص حقیقی یا حقوقی از انجام وظایف مقرره در ماده 198،علاوه بر مسئولیت تضامنی،مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
5-تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و استناد به دفاتر بر خلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات مستوجب مجازات حبس از 3 ماه تا 2 سال می باشد.این مجازات در مورد مدیر یا مدیرانی که از انجام وظایف فوق خودداری کرده و موجبات تشخیص مالیات کمتر از میزان واقعی را فراهم سازند اعمال خواهد شد.
6-در مورد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی،ماده 202 ق.م.م. مقرر می دارد:"وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ده میلیون(000/000/10) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مربوط مکلف به اجرای این ماده می باشند.
تبصره-در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید".
]]>
مسوولان مالی چه مواقعی باید به هیات مدیره گزارش دهند؟ 2018-07-10T06:58:57+01:00 2018-07-10T06:58:57+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/204 سامان حسنی اعضای هیات‌مدیره باید به طور منطقی بتوانند بر مدیریت امور کسب‌و‌کار شرکت نظارت داشته باشند که داشتن اطلاعات کافی از امور مالی شرکت، در صدر تمام امور قرار می‌گیرد. آنها این نظارت را با استفاده از گزارش‌هایی که مسوول امور مالی شرکت در اختیارشان قرار می‌دهد، انجام می‌دهند و این گزارش‌ها را طبق برنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه داخلی سازمان یا دستورات هیات‌مدیره فعلی دریافت می‌کنند.وظایف هیات‌مدیرههیات‌مدیره یک بدنه رسمی است که بر امور یک کسب‌وکار انتفاعی یا غیرانتفاعی نظارت می‌کند. هیات‌مدی
اعضای هیات‌مدیره باید به طور منطقی بتوانند بر مدیریت امور کسب‌و‌کار شرکت نظارت داشته باشند که داشتن اطلاعات کافی از امور مالی شرکت، در صدر تمام امور قرار می‌گیرد. آنها این نظارت را با استفاده از گزارش‌هایی که مسوول امور مالی شرکت در اختیارشان قرار می‌دهد، انجام می‌دهند و این گزارش‌ها را طبق برنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه داخلی سازمان یا دستورات هیات‌مدیره فعلی دریافت می‌کنند.

وظایف هیات‌مدیره
هیات‌مدیره یک بدنه رسمی است که بر امور یک کسب‌وکار انتفاعی یا غیرانتفاعی نظارت می‌کند. هیات‌مدیره ممکن است یک موسسه مدیریتی یا تعدادی مدیران اجرایی را برای انجام کارهای شرکت به کار گیرد، اما همچنان خود این هیات، اهداف و عملیات سازمان را تعیین می‌کند. هیات ‌مدیره به عنوان بخشی از وظیفه خود، باید از عملکرد مالی، تعداد اعضا و فعالیت‌های سازمان به طور جزئی مطلع باشد. آنها مسوول مالی را برای نظارت بر حساب‌های سازمان استخدام می‌کنند که این کار را با نگه داشتن دفاتر به طور مستقیم یا استخدام نیروهای پیمانی برای انجام این کار، انجام می‌دهند.

وظایف مسوول مالی
مسوول مالی شرکت، شخصی است که بر حساب‌های سازمان نظارت دارد. در سازمان‌های کوچک‌تر، به خصوص سازمان‌های غیرانتفاعی، مسوول مالی ممکن است کارهایی از قبیل نگهداری دفاتر، پرداخت حساب‌ها و نوشتن چک‌ها را انجام دهد. او همچنین ممکن است با ماموران مالیات، جهت امور مالیاتی سازمان همکاری کند. در شرکت‌های بزرگ‌تر، مسوول مالی ممکن است تنها کار نظارت بر مسوول دفاتر، حسابدار، مدیر اجرایی یا مدیر حسابداری را بر عهده داشته باشد. برخی از مسوول مالی‌ها نیز ریاست یک کمیته مالی متشکل از چند عضو هیات مدیره یا اعضای منصوب از طرف هیات‌مدیره را بر عهده دارند.

گزارش‌های مورد نیاز
مسوولان مالی‌ باید به طور مرتب به هیات‌ مدیره خود گزارش ‌دهند. این مساله معمولا در جلسات رسمی اعضای هیات ‌مدیره که هر ماه یا هر سه ماه یک بار برگزار می‌شود، مطرح می‌شود. گزارش‌های مسوول مالی معمولا یکی از موضوعات اصلی جلسات هیات‌ مدیره است. اگر زمان کافی وجود داشته باشد، اعضای هیات ‌مدیره به گزارش جزئیات و بحث در مورد آنها می‌پردازند؛ در غیر این صورت، به گزارش مختصر مسوول مالی اکتفا می‌کنند. مسوول مالی بودجه مورد نیاز سال آینده، گزارش پایان سال و مالیات‌های سازمان را به صورت سالانه به هیات‌مدیره ارائه می‌دهد. اگر شرکت از نوع بازرگانی سهامی عام باشد، مسوول مالی اطلاعات مربوط به گزارش سالانه شرکت را ارائه می‌دهد.

محتوای گزارش
گزارش مسوول مالی می‌تواند بنا به خواسته اعضای هیات‌ مدیره و نیاز آنها به این گزارش‌ها برای نظارت مسوولانه به کارها، ساده یا پیچیده باشد. سازمان‌های کوچک ممکن است از مسوول مالی خود بخواهند تا صرفا موجودی بانکی فعلی و آخرین صورتجلسه را ارائه دهد، تا بتوانند در صورت وجود اختلاف فاحش، موضوع را بررسی کنند. شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است گزارش جزئیات مالی، توضیحات معاملات بزرگ و پروژه‌های سه فصل آینده خود را از مسوول مالی بخواهند.  هر چقدر اعضای هیات‌مدیره بر وضعیت مالی شرکت تسلط بیشتری داشته باشند، توضیح کمتری لازم دارند. برای مثال، اگر هیات ‌مدیره یک مسوول مالی منصوب کند، یک کمیته مالی داشته باشد و یک مدیر اجرایی برای مدیریت حسابداری استخدام کند، ممکن است دیگر نیاز به این نباشد که تمام اعضای هیات‌مدیره حساب‌های مالی شرکت را به طور دقیق در هر جلسه بررسی کنند.
]]>
شرایط لازم جهت تحصیل پروانه کسب 2018-07-10T06:57:56+01:00 2018-07-10T06:57:56+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/203 سامان حسنی 1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.2- ارائه مدارك مثبته دال بر داشتن سابقه سكونت به مدت 5 سال برای متقاضیان شهرتهران.تبصره – كمیسیون های نظارت در سایر شهرها می توانند باتوجه به تراكم جمعیت و تعداد واحدهای صنفی و اوضاع جغرافیای آن شهر مدت سكونت را در صورت ضرورت تغییر دهند.رعایت سابقه سكونت برای متقاضیانی كه از شهرهای بزرگ به شهرهای كوچك و یا همجوار شهرها مهاجرت می نمایند الزامی نمی باشد.3- ارائه

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

2- ارائه مدارك مثبته دال بر داشتن سابقه سكونت به مدت 5 سال برای متقاضیان شهرتهران.

تبصره – كمیسیون های نظارت در سایر شهرها می توانند باتوجه به تراكم جمعیت و تعداد واحدهای صنفی و اوضاع جغرافیای آن شهر مدت سكونت را در صورت ضرورت تغییر دهند.رعایت سابقه سكونت برای متقاضیانی كه از شهرهای بزرگ به شهرهای كوچك و یا همجوار شهرها مهاجرت می نمایند الزامی نمی باشد.

3- ارائه سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی

تبصره – در مكانها و شهرهایی كه برحسب عرف محل تنظیم اجاره نامه به صورت رسمی معمول نباشد به تشخیص كمیسیون نظارت ارائه اجاره نامه عادی كفایت می كند.

4- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .

6-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثنای متقاضیانی كه سن آنها بیش از 45 سال به بالا باشد.)

7- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی.

8-گواهی لازم مبنی برتجاری بودن محل كسب یا رعایت ضوابط شهرداری محل.

9-برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و آرایشی می باشند.

10- موافقت اداره اماكن نیروی انتظامی برای مشاغل خاص بر اساس آیین نامه مربوطه.

11- مدارك لازم دال بردارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی بر اساس تبصره 2 ماده 35 قانون صنفی.

12- عكس جدید 6 قطعه.

13- فتوكپی شناسنامه عكس دار دو برگ.

ماده 7- در صورتی كه متقاضی پروانه كسب معترض به رد در خواست خود باشد پس از وصول نظر كتبی اتحادیه می تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به كمیسیون نظارت مربوطه تسلیم نماید.كمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت یك ماه نظر خود را اعلام دارد نظركمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

تبصره – در صورتی كه اتحادیه در مدت مقرره از دادن پاسخ خودداری نماید متقاضی می تواند اعتراض خود را به كمیسیون نظارت جهت رسیدگی تسلیم نماید.

ماده 8- اتحادیه موظف است ماهانه گزارش كتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه كسب و رد و یا قبول صدور پروانه جهت نظارت به كمیسیون ارسال نماید.

ماده 9- برای صنوفی كه طبق تصویب هیئت عالی نظارت رعایت حدود صنفی الزامی است واحدهای صنفی مربوطه موظف به رعایت آن پس از تصویب متراژ آن در كمیسیون نظارت خواهند بود.

تبصره 1- آن دسته از واحدهای صنفی كه قبلا تاسیس شده و دارای پروانه كسب معتبر می باشند مشمول این ماده نمی شوند.

تبصره 2- توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلا اثر می باشد.

ماده 10- اتحادیه های صنفی مكلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه كسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی دال بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بیمه عوارض شهرداری و برای مالیات ها و حق بیمه قطعی نشده ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین ارائه تاییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی برای صنوفی كه مشمول قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی می باشد اقدام نمایند.

ماده 11- اتحادیه موظف است فقط برای كسانیكه پروانه كسب برای آنهاصادر شده است كارت عضویت در اتحادیه صادر نمایند.

صدور كارت عضویت برای افراد فاقد پروانه كسب ممنوع است.

تبصره – صدور كارت عضویت در اتحادیه مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می باشد.

ماده 12-عضویت فرد صنفی در شركت ها ی تعاونی صنفی منوط به داشتن پروانه كسب معتبر در اتحادیه مربوطه می باشد.

ماده 13- در صورتی كه مورد یا مواردی از شرایط و ضوابط صدور پروانه كسب موضوع ماده 6 این ضوابط بنا به تشخیص مراجع ذیربط از فرد صنفی اسقاط گردد اتحادیه مربوطه مكلف است حسب اعلام كتبی مراجع قانونی نسبت به ابطال پروانه كسب وی اقدام نمایند.

ماده 14- مبلغ حق عضویت با توجه به هزینه های جاری هر اتحادیه در چهار چوب وظایف پیش بینی شده در قانون نظام صنفی توسط مجمع امور صنفی ذیربط پیشنهاد و به تصویب كمیسیون نظارت می رسد.حق عضویت مذكور در صورت ضرورت هر دو سال یك بار قابل تجدید نظر می باشد.

تبصره – در اتحادیه های صنفی كه واحدهای عضو به درجات و رسته ها ی مختلف تقسیم شده اند این مبلغ می تواند متفاوت باشد .

ماده 15- خرید و فروش پروانه كسب ممنو ع است. در صورتیكه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل كند اتحادیه مربوطه مكلف است با رعایت مقررات مربوطه پروانه منتقل كننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط  لازم صادر كند.

ماده 16- تغییر محل كسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه كسب جدید با احراز شرایط این آیین نامه می باشد.

ماده 17- در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه كسب بلا مانع خواهد بود.

ماده18- صاحبان پروانه كسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 6 این آیین نامه نمایند.

تبصره 1- صاحب پروانه كسب و مباشر وی متضامنا كلیه مسئولیت هایی كه قانونا به عهده صاحب پروانه كسب می باشد را به عهده خواهند داشت.

تبصره 2- صاحب پروانه كسب می تواند درهر موقع كه مقتضی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید.

تبصره 3- صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یك نسخه قرارداد مذكور در پرونده فرد صنفی خواهد شد.

تبصره 4- دبیر خانه هیئت عالی نظارت نسبت به تهیه فرم كارت مباشرت اقدام تا پس از تصویب هیئت عالی نظارت جهت اجرا در سطح كشور ابلاغ گردد.

ماده19- دبیرخانه هیئت عالی نظارت به منظور یكنواختی پروانه های كسب و كارتهای عضویت در اتحادیه ها نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام و نمونه آنرا پس از تصویب هیئت عالی نظارت به كمیسیون های نظارت جهت اجرا در سازمانهای صنفی ابلاغ می نماید.

ماده 20- كمیسیون های نظارت مكلفند بر حسب هر اتحادیه صنفی پس از كسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر را تصویب و علاوه بر ضوابط صدور پروانه كسب جهت اجرا به آن اتحادیه ابلاغ و یك نسخه آن را جهت هماهنگی لازم به دبیر خانه هیئت عالی نظارت ارسال نمایند:

1- تعیین رسته هایی كه در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه كسب است برحسب تولید توزیع و یا خدماتی كه عرضه می نمایند.

2-ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه كسب كه بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد.

3-تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی كه هیئت عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنان را ضروری تشخیص داده است.

ماده21- این آیین نامه شامل 21 ماده و 16 تبصره در تاریخ 9/8/1371 به تصویب هیئت عالی نظارت بر سازمان ها ی صنفی كشور رسیده است. 
]]>
مالیات اشخاص حقوقی خارجی 2018-07-10T06:56:01+01:00 2018-07-10T06:56:01+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/202 سامان حسنی الف-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند(مواد 105-113-130 ق.م)شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آن ها را تنظیم نمایند.پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند.تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی.به
الف-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند(مواد 105-113-130 ق.م)
شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آن ها را تنظیم نمایند.پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند.تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی.

به موجب تبصره 2 ماده 105 ق.م.م شرکت های مذکور در صورتی که در ایران تحصیل درآمد بنمایند خواه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون می باشند.بر طبق بند ج ماده 105 ناظر به ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع 5 درصد کلیه وجوهی است که از این بابت عاید آن ها می گردد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت گردد.
قسمت دوم ماده 113مذکور مقرر می دارد:"...نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود.
هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره-"در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد".
ملاحظه می شود اگر اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور در ایران به موقع صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم ننمایند در این صورت مالیات متعلقه علی الراس تشخیص و تعیین می گردد.
ب-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که از ایران درآمد کسب می نمایند (ماده 107 ق.م.م) و آیین نامه هیات وزیران مصوب 8/3/1370
به موجب ماده 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران به شرح ذیل تشخیص می گردد:
اول-درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود)به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد،می باشد.ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ج-اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
در این زمینه موافقت نامه بین ایران و جمهوری فرانسه در 7 نوامبر 1973 و قراردادی نیز بین ایران و جمهوری فدرال آلمان در 20 دسامبر 1968 به تصویب رسیده است و به موجب تصویب نامه هیات وزیران بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم،کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر طبق ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است ادامه آن تجویز شده است.متن تصویب نامه به شرح زیر می باشد:"تصویب نامه هیات وزیران شماره 7214/ت 285 ه-2/8/1369 راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده 168 ق.م.م"
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/7/1369 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود.
کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گرد:عدم لغو این قرارداد و موافقت نامه ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی،مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقت نامه ها،امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت نامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی،قابل استفاده نیستند،نقش این قراداد در توسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل. 
]]>
منشور حقوق مودیان مالیاتی 2018-07-10T06:54:49+01:00 2018-07-10T06:54:49+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/199 سامان حسنی اصل اول) احترام و رفتار مناسب با مودیخط مشی سازمان امور مالیاتی کشور بر تکریم ارباب رجوع( مودیان) و رعایت حقوق اخلاقی و اجتماعی مردم استوار است بنابراین حسن سلوک کارگزاران مالیاتی و رعایت جانب عدالت و انصاف در چارچوب قوانین و مقررات از مواردی است که سازمان تاکید فراوان در آن دارد و کلیه ماموران مالیاتی موظف اند در برخورد با مودیان این اصل مهم را رعایت کنند.اصل دوم) پرداخت مالیات طبق موازین قانونیاین حق به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مودیان در نظر گرفته شده است که مضمون آن چن
اصل اول) احترام و رفتار مناسب با مودی

خط مشی سازمان امور مالیاتی کشور بر تکریم ارباب رجوع( مودیان) و رعایت حقوق اخلاقی و اجتماعی مردم استوار است بنابراین حسن سلوک کارگزاران مالیاتی و رعایت جانب عدالت و انصاف در چارچوب قوانین و مقررات از مواردی است که سازمان تاکید فراوان در آن دارد و کلیه ماموران مالیاتی موظف اند در برخورد با مودیان این اصل مهم را رعایت کنند.

اصل دوم) پرداخت مالیات طبق موازین قانونی

این حق به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مودیان در نظر گرفته شده است که مضمون آن چنین است “هیچ مالیاتی گرفته نمی شود مگر به موجب قانون”

اصل سوم) تقاضای مشاوره

مودی مالیاتی حق دارد به رایگان از خدمات مشاورانی که سازمان امور مالیاتی کشور جهت راهنمایی و پاسخ به سوالات آنها در ادارات امور مالیاتی به کار گمارده است استفاده کند.

اصل چهارم) رعایت عدالت در رسیدگی پرونده

با وجود کوشش ها و تلاشهای فراوان توسط قانون گذار و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم گاهی اوقات و در پاره ای از موارد به دلیل نارسایی و ضعف قانون حقوق بعضی از مودیان ضایع می شود در این میان خوشبختانه ماده ۲۵۱ مکرر نقش موثر و سازنده ای در جهت این نقیصه ایفا نموده است و به منزله یک عدالت خانه در وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود بدین ترتیب مودی این حق را دارد که به صرف غیر عادلانه بودن مالیات به اسناد مدارک و دلایل کافی شکایت نموده و تقاضای تجدید رسیدگی را نماید.

اصل پنجم) دارا بودن حق وکیل یا نماینده

مودی مالیاتی حق دارد به جای خود وکیل یا نماینده قانئنی اش را با رعایت مقررات مربوطه به اداره امور مالیاتی بفرستد ذکر این موضوع نیز ضروری است که به موجب قانون مالیات های مستقیم وکیل یا نماینده مودی نباید از کارکنان شاغل یا آماده به خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور مالیاتی کشور باشند.

اصل ششم) حق تصحیح و اصلاح اسناد و مدارک تسلیمی

به موجب تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد با ارائه مدارک لازم ظرف یکماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی حسب مورد تسلیم نماید.

اصل  هفتم) محرمانه بودن اطلاعات مودی در حین رسیدگی

اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی میبایست اطلاعات شخصی مودیان را که در حین رسیدگی به دست می آورد محرمانه تلقی نماید و گرنه طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

اصل هشتم) کسب اطلاع

مودیان مالیاتی اوراق مالیاتی خود را: ۱- از طریق ماموران و کارکنان سازمان امور مالیاتی دریافت می کنند, ۲- سازمان امور مالیاتی می تواند به منظور تحویل اوراق مالیاتی به مودیان از خدمات پستی استفاده نماید( ماده ۲۰۳ ق.م.م و تبصره های آن), ۳-از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع مودی می رسد,۴- مودی می تواند برای اطلاع از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات تصویر گزارش نهایی را از واحد مالیاتی دریافت نماید.

اصل نهم) اعتراض به مالیات مطالبه شده

در صورتی که مودی به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده به وی معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا و به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.( ماده ۲۳۸ ق.م.م)

اصل دهم) برخورداری دادرسی بی طرفانه پیش از الزام به پرداخت مالیات

مودیان مالیاتی می توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص و در صورتی که با رئیس امور مالیاتی به تواوف نرسند با داده اعتراض کتبی به برگ تشخیص, رسیدگی مجدد را از هیئت حل اختلاف مالیاتی درخوایت نمایند.

اصل یازدهم) انتخاب نماینده از سوی سازمان

مودی حق دارد یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب خود جهت شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی نماید(بند۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م)

اصل دوازدهم) برخورداری از معافیت ها و تسهیلات قانونی

مویان مالیاتی در صورت ارائه بموقع اظهارنامه و انجام تکلیف قانونی می توانند از معافیت ها و تسهیلات قانونی برخوردار شوند.

اصل سیزدهم) تقاضای تقسیط مالیات

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان  امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر  بمدت ۳سال تقسیط نمایند. این حق به صراحت در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است.

اصل چهاردهم) قائل بودن از برخورداری از حداقل معیشت برای مودی در چارچوب قانون

مودی مالیاتی بموجب ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم این حق برایش لحاظ شده است که از اداره امور مالیاتی بخواهد در هریک از مراحل مختلف وصول و اجرا حق برخورداری ازحداقل معیشت در چارچوب قانون و مقررات برای او در نظر گرفته شود.

اصل پانزدهم) استرداد اضافه پرداخت مالیات

مودی مالیاتی حق دارد از اداره امور مالیاتی بخواهد چنانچه به هر دلیلی وجوهی اضافه بر مالیات واقعی اش پرداخته است و نیز  مبالغی که تحت عنوان خسارت وارده به اضافه پرداختی مزبور تعلق می گیرد را در مدت زمان مصرح در قانون به  وی مسترد نماید.

اصل شانزدهم) تقاضای مفاصا مالیاتی

بموجب ماده ۲۳۵ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی, مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند.

اصل هفدهم) نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی

بطورکلی مودیان مالیاتی از دو طریق می توانند اظهارنامه مالیاتی خودرا به ادارات مالیاتی ارائه نمایند. نخست آنکه خود شخصا اظهارنامه مالیاتی را به ادارات امور مالیاتی ارائه و رسید دریافت نماید. (ماده۱۷۷ ف.م.م) دوم آنکه مودی حق دارد اظهارنامه مالیاتی که مکلف به ارائه آن می باشد را از طریق پست به اداره امور مالیاتی ارسال نماید. ]]>
مدارک لازم جهت دریافت جواز کسب در وضعیت نظام وظیفه 2018-07-10T06:40:46+01:00 2018-07-10T06:40:46+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/198 سامان حسنی وضعیت نظام وظیفه آقایان برای دریافت جواز کسب که شامل:1-گواهی پایان خدمت2-گواهی معافیت دائم3-گواهی اشتغال به تحصیل4-گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشكی از حوزه نظام وظیفه5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
وضعیت نظام وظیفه آقایان برای دریافت جواز کسب که شامل:

1-گواهی پایان خدمت

2-گواهی معافیت دائم

3-گواهی اشتغال به تحصیل

4-گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشكی از حوزه نظام وظیفه

5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
]]>
خصوصیات علامت تجارتی موفق 2018-07-10T06:39:02+01:00 2018-07-10T06:39:02+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/197 سامان حسنی علایم تجارتی،نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.این علایم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش،تصویر و کلمه بوده یا به صورت تفننی(فانتزی fantaisie)مانند ادکلن عقرب(scorpion) یا به صورت اسم منطقه و شهر(عسل سبلان اردبیل)و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات،برچسب،اتیکت و یا آهنگ مخصوص و غیره باشد.ماده 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در تعریف علامت تجارتی مقرر می دارد:"علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اع

ماده 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در تعریف علامت تجارتی مقرر می دارد:
"علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش-تصویر-رقم-حرف-عبارت-مهر-لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد،بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد به صورت کلمات،حروف ارقام،تصاویر افراد عادی یا دانشمندان و یا به صورت آهنگ به کار رود و برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی،صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی،هوایی یا دریایی استفاده شود.
علامت تجارتی موفق نه تنها باید با سایر علایم تجارتی تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد. نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده، باعث افزایش درآمد شرکت می شود. از این رو در این مطلب به خصوصیات علامت تجارتی موفق می پردازیم.
علامت تجارتی باید جدید،ابتکاری و قابل انتقال بوده و گمراه کننده نباشد.
1-جدید بودن علامت تجارتی
منظور از جدید بودن علامت تجارتی این می باشد که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود،از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد.در علایم مرکب ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند،به نحوی که جزء مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آن ها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.
شایان ذکر است،جدید بودن علامت با جدید بودن در مورد اختراعات و ترسیمات و اشکال صنعتی تفاوت دارد.در مورد اختراعات و ترسیمات و اشکال صنعتی اگر موضوع اختراع یا شکل قبل از ثبت آن ها به صورتی وجود داشته است آن اختراع یا شکل قابل ثبت نیست،در صورتی که علامت صنعی ممکن است به طریقی قبلاَ وجود داشته باشد ولی درباره محصولی که بر روی آن استعمال می شود تازگی داشته باشد.مثلاَ اغلب کلمات ممکن است قبلاَ وجود خارجی داشته باشند و بعداَ به عنوان علامت استعمال شوند مانند کلمه ی came(شتر) که قبل از استعمال به عنوان علامت تجارتی برای سیگار یا مداد وجود خارجی داشته است.یا اشکال و تصاویری مانند شیر،عقاب و غیره که وجود خارجی دارند ولی به عنوان علامت انتخاب می شوند.بنابراین منظور از جدید بودن علامت آن نیست که علامت مزبور به هیچ صورتی وجود خارجی نداشته باشد(البته علایمی هستند که کاملاَ ابتکاری و اختراعی می باشند) بلکه تازگی باید مربوط به استعمال آن ها در رشته صنعتی مورد نظر باشد و سابقه استعمال از طرف دیگران نیز نداشته باشد.برای تشخیص محصولات مختلف از یکدیگر قوانین کلیه کشورها محصولات تجارتی و صنعتی را به طبقات مختلفی تقسیم کرده اند که صاحب علامت در موقع ثبت علامت خود طبقه یا طبقات مختلفی تقسیم کرده اند که صاحب علامت در موقع ثبت علامت خود طبقه یا طبقات محصولی را که مورد نظر اوست تعیین می کند و به این ترتیب اشخاص دیگری نمی توانند همان علامت را در آن طبقه یا طبقات به ثبت برسانند و اختیار علامتی که از طرف اشخاص دیگر برای اجناس معین بکار رفته است برای محصولاتی که کاملاَ متفاوت باشند،جایز شمرده می شود.مثلاَ کلمه  camel از طرف شرکت آلمانی مورد استفاده قرار می گیرد.البته استعمال یک علامت برای دو جنس مختلف در صورتی ممکن است که ایجاد شبهه برای مصرف کننده نسبت به نوع جنس و سازنده آن نکند.استعمال علامت واجد برای اجناس مشابه از طرف دو شخص اصولاَ جایز نیست حتی اگر طبقات آن متفاوت باشد.مثلاَ در مورد مواد طبی و آرایشی گرچه طبقات مختلف است،ممکن است استعمال همان علامت موجب اشتباه گردد یا صابون که ممکن است آن را به عنوان صابون طبی جزء طبقه مواد دارویی یا به عنوان صابون آرایشی تحت طبقه مواد آرایشی یا به عنوان ماده پاک کننده تحت طبقه دیگری قلمداد نمود.به این جهت اگر هم طبقات محصولات متفاوت باشند،علامتی که اختیار می شود نباید موجب گمراه کردن مصرف کنندگان شود.در نتیجه،با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هر گاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.
2-ابتکاری بودن علامت تجارتی
صفات مشخصه علامت تجارتی دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالای مشابه نباشد.تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب تجارتی یک علامت ابتکاری را در بر نمی گیرد.
از این نظر نشانه های زیر را نمی توان برای علامت تجارتی استعمال نمود:
الف)اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجارتی انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.
ب)اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجارتی انتخاب شوند،مانند باقلوای شیرین،ولی در انتخاب علامت تجارتی اغلب سعی می شود که علامت با کالایی که بر روی آن استعمال می شود رابطه ای داشته باشد مانند پنبه ترموژن که به معنی گرم کننده است یا علامت ملود یا برای انتشارات موسیقی یا علامت v برای ترکیبات ویتامین دار.موضوع اینکه علامت تا چه اندازه ابتکاری است و جنبه تشخیص و تمایز دارد بسته به نظر قاضی است مثلاَ در مورد انتخاب اسم عام کالا به زبان های بیگانه مانند کلمه"تی" برای چای باید دید نام مزبور تا چه حد در کشور معروفیت دارد تا بتوان آن را برای علامت انتخاب نمود.
ج)نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
انتخاب ارقام برای علامت تجارتی اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ اشکالی ندارد.مثلاَ انتخاب 222 برای نوعی از پارچه یا ارقام 4711 برای ادکلن،ولی انتخاب ارقام 30 یا 40 یا 50 برای روغن موتور چون شاید به نظر مشتری حاکی از کیفیت جنس و درجه غلظت آن باشد جایز نیست.
انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه  اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد مانند G.E.C و غیره
لفاف و ظروف اجناس نیز ممکن است عنوان علامت تجارتی پیدا کند به شرط آنکه دارای عوامل مشخصه باشد مانند لفاف صابون پالمولیو یا شیشه های اغلب عطریات و مشروبات که مخصوصاَ در ممالکی که ترسیمات و اشکال صنعتی قابل ثبت نیستند لفاف و ظروف اجناس به عنوان علامت به ثبت می رسند.
3-عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری
علامت تجارتی نباید طوری ترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمیز علایم تجارتی دیگر که قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند.ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجارتی برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد،صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع ومبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد. در انتخاب علامت تجارتی نباید از اسامی عام و گمراه کننده استفاده شود،مثلاَ کلمه شکر را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است،نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.
4-قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی
با توجه به ماده 12 قانون ثبت و علایم و اختراعات که مقرر می دارد:"علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد".مستفاد می شود که علامت تجارتی قابل انتقال است.اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد،نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.
ماده 14 آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نیز در این مورد چنین می گوید:
"تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در ایران به ثبت رسیده باشد.ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه به عمل خواهد آمد،ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد..."
شایان ذکر است که به موجب آیین نامه مذکور اظهارنامه در سه نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران،نام،اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران نوشته می شود.ضمناَ اداره مالکیت صنعتی همچنانکه عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت می باشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجارتی را نیز اقدام می نماید.در صورتی که نقل و انتقال علامت تجارتی با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از کشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور را به ایران انتقال دهد مکلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از کشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.(مستفاد از تبصره ماده 18 آ.ق.ث.ع.و.ا)
]]>
سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن 2018-07-10T06:37:57+01:00 2018-07-10T06:37:57+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/196 سامان حسنی برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰ درصد سرمایه ضبط شده در صورتی که دارای تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی باشند، ممنوع‌الخروج نمی‌شوند.پیش از این، بر اساس قانون افرادی که تنها تا سقف ۴۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی داشتند، ممنوع‌الخروج نمی‌شدند و بالاتر از این مبلغ ممنوع‌الخروج بودند.علاوه بر این، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ضبط شده در صورتی که دارای سقف تا ۲۰۰ میلیون تومان بدهی باشند، ممنوع‌الخروج نمی‌شوند. پیش از این، این اش
برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰ درصد سرمایه ضبط شده در صورتی که دارای تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی باشند، ممنوع‌الخروج نمی‌شوند.پیش از این، بر اساس قانون افرادی که تنها تا سقف ۴۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی داشتند، ممنوع‌الخروج نمی‌شدند و بالاتر از این مبلغ ممنوع‌الخروج بودند.

علاوه بر این، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ضبط شده در صورتی که دارای سقف تا ۲۰۰ میلیون تومان بدهی باشند، ممنوع‌الخروج نمی‌شوند. پیش از این، این اشخاص اگر تا سقف ۴۰ میلیون تومان بدهی بودند، ممنوع‌الخروج نمی‌شدند.

بر اساس این بند، سایر اشخاص حقیقی نیز در صورتی که تا سقف ۱۰ میلیون تومان بدهی داشته باشند، ممنوع الخروج نمی شوند. پیش از این، اشخاص حقیقی تا سقف یک‌میلیون تومان بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج نمی‌شدند.

به این ترتیب اشخاص حقوقی تولید کننده ۵۰ برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۲۰ برابر اشخاص حقیقی می‌توانند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع‌الخروج نشوند. ]]>
طرز نگهداری دفاتر تجاری 2018-07-10T06:23:06+01:00 2018-07-10T06:23:06+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/195 سامان حسنی دفاتر تجاری عبارت اند از : دفتر روزنامه، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیهدر ادامه ضمن تشریح راجع به این دفاتر، به طرز نگهداری آن ها می پردازیم .دفتر روزنامه : " دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند، در آن دفتر ثبت کند". ( ماده 7 ق.ت ) " در این دفتر معاملات و دادوستد های تاج
دفاتر تجاری عبارت اند از : دفتر روزنامه، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه
در ادامه ضمن تشریح راجع به این دفاتر، به طرز نگهداری آن ها می پردازیم .

دفتر روزنامه : " دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند، در آن دفتر ثبت کند". ( ماده 7 ق.ت ) " در این دفتر معاملات و دادوستد های تاجر به ترتیب تاریخ اجرا و روزبه روز ثبت می شود ، هر چند در عمل، اغلب ترتیب و تنظیم این دفاتر با تاخیر انجام می شود ".
دفتر کل : " دفتر کل، دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند ". این دفتر امروزه به صورت دفتر انواع حساب ها مرتب می شود؛ یعنی در آن ارقام مندرج در روزنامه طبقه بندی شده و تحت حساب هایی با عناوین خاص ( اشخاص، صندوق، اتبار ، کالا و غیره ) ذکر می شود.
دفتر دارایی : " دفتر دارایی، دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده، در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد" ( ماده 9 ق.ت ) . این دفتر که صورت وضعیت مالی سال گذشته تاجر است، برای تعیین این امر مورد استفاده قرار می گیرد که معلوم شود تاجر، در پایان سال سود داشته است یا زیان. این دفتر، در عمل مورد استفاده تجار نیست و تجار معمولاَ به جای آن از ترازنامه استفاده می کنند و وزارت دارایی نیز ترازنامه را به جای دفتر دارایی می پذیرد. برای شرکت های سهامی، البته تنظیم ترازنامه ضروری است و هیئت مدیره باید به آن مبادرت کند. ( ماده 232 لایحه قانونی 1347).
دفتر کپیه : " دفتر کپیه، دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند " ( ماده 10 ق.ت و تبصره آن ) . این دفاتر نیز، به ترتیبی که قانون تجارت گفته است، مورد استفاده نیست و موسسات به جای آن از دفتری به نام "دفتر اندیکاتور " استفاده می کنند که در آن نامه ها و مراسلات و ومکاتبات و دورنگارهای خود را تحت عناوین وارده و صادره با ذکر شماره مخصوص قید می کنند ".
دفاتر مزبور منهای دفتر کپیه باید به وسیله نماینده اداره ثبت ( در تهران اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها دوایر ثبت شرکت ها ) امضا شود. دفتری که به امضا می رسد، باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و مامور ثبت صفحات آن را بشمارد و در صفحه اول و آخر دفتر ذکر کند و دو طرف قیطان را با مهر سربی وزارت دادگستری، منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ، با تمام حروف نوشته شود. ( ماده 12 ق. ت ).

    طرز نگهداری دفاتر تجاری


ماده 6 قانون تجارت ، تجار به استثنای کسبه جزء را مکلف به داشتن دفاتر تجاری نموده است. تاجر مکلف است در اجرای مقررات قانون تجارت، دفاتر تجاری تنظیم و نگاهداری کند. نگهداری دفاتر تجاری باید به گونه ای باشد که قانون تجارت مقرر کرده است :
1- دفاتر مزبور منهای دفتر کپیه باید به وسیله نماینده اداره ثبت ( در تهران اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان دوایر ثبت شرکت ها ) امضا شود. دفتری که به امضا می رسد، باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و مامور ثبت صفحات آن را بشمارد و در صفحه اول و آخر دفتر ذکر کند و دو طرف قیطان را با مهر سربی وزارت دادگستری، منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ، با تمام حروف نوشته شود. ( ماده 12 ق. ت )
2- تاجر در تنظیم دفاتر باید یک سلسسه نکات را رعایت کند : اول اینکه تمام معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکور بدون تراشیدن و حک کردن دفتر و جای سفید گذاشتن غیرمعمول در حاشیه یا بین سطر نوشتن قید گردد ( قسمت اول ماده 13 ق. ت ) ؛ دوم اینکه تاجر باید تمام دفاتر را از پایان هر سال دست کم تا ده سال نگاه دارد. این قاعده برای آن وضع شده که تاجر مجبور نباشد برای پاسخ دادن به ادعاهای اشخاص ثالث مبنی بر دفاتر او، تا ابد آن ها را نگهداری کند. مهلت ده سال در واقع همان مهلت ده سال مرور زمان طرح دعوی در زمینه امور منقول بود که پس از آن، به استناد نظر شورای نگهیان، غیرشرعی تلقی و منسوخ گردید.

    ضمانت اجراهای عدم نگهداری صحیح دفاتر


برای نگهداری نکردن صحیح از دفاتر توسط تاجر، دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است : ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرای مدنی.
در ارتباط با ضمانت اجرای کیفری باید گفت : ماده 15 قانون تجارت برای رعایت نکردن مقررات قانونی راجع به نگهداری و تنظیم دفاتر مبلغ دویست تا ده هزار ریال جریمه مقرر کرده که مبلغ مناسبی در زمان تدوین ماده بوده و در حال حاضر نیست.
بند 3 ماده 542 قانون تجارت نیز نداشتن دفتر یا تنظیم ناقص یا بدون ترتیب آن به وسیله تاجر را، اگر همراه با تقلب بوده باشد، مستوجب مجازات مقرر برای ورشکستگی به تقصیر تلقی کرده که شش ماه تا دو سال حبس است. ( ماده 671 قانون مجازات اسلامی ).
علاوه بر این ها اقدام تاجر در تنظیم نادرست دفاتر تجاری اگر متضمن جعل یا استفاده از سند مجعول باشد، مجازات او با توجه به قوانین عمومی راجع به این گونه جرایم معین خواهد شد.
و اما در ارتباط با ضمانت اجرای مدنی، قانون تجارت مقررات خاصی ندارد و از این رو، چنانچه نگهداری نکردن صحیح از دفاتر موجب ضرر به اشخاص ثالث شود، آنان می توانند مطابق قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی، جبران خسارت را مطالبه کنند.
]]>
سایتهای برتر 2018-07-01T09:03:03+01:00 2018-07-01T09:03:03+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/194 سامان حسنی دامنه ها adakit.iralmasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.iriranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.irgreencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir &nbsp
دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


]]>
راه های پیشگیری از آلرژی فصلی 2017-11-12T16:56:46+01:00 2017-11-12T16:56:46+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/193 سامان حسنی راه های پیشگیری از آلرژی فصلیداشتن عادت‌های نامناسب غذا خوردن باعث بروز آسم و حساسیت فصلی می شود همانطور که می دانید مصرف آنتی هیستامین نمی‌تواند بهترین روش برای مبارزه با آلرژی‌های فصلی باشد. در این مقاله قصد داریم به موارد دیگری بپردازیم که می‌توانید با انجام آن حساسیت فصلی خود را کنترل کنید. پس همراه ما باشید. غذاهای مناسب بخورید:داشتن عادت‌های نامناسب غذا خوردن می‌تواند مشکلات زیادی برای بدن به همراه داشته باشد. یکی از این مشکلات بروز اسم و حساسیت‌های فصلی است. مطالعات پزشکی نشان د راه های پیشگیری از آلرژی فصلی


داشتن عادت‌های نامناسب غذا خوردن باعث بروز آسم و حساسیت فصلی می شود

 

همانطور که می دانید مصرف آنتی هیستامین نمی‌تواند بهترین روش برای مبارزه با آلرژی‌های فصلی باشد. در این مقاله قصد داریم به موارد دیگری بپردازیم که می‌توانید با انجام آن حساسیت فصلی خود را کنترل کنید. پس همراه ما باشید.

 

غذاهای مناسب بخورید:

داشتن عادت‌های نامناسب غذا خوردن می‌تواند مشکلات زیادی برای بدن به همراه داشته باشد. یکی از این مشکلات بروز اسم و حساسیت‌های فصلی است. مطالعات پزشکی نشان داده است که مواد شیمیایی قدرتمندی به نام آنتی اکسیدان‌ها که در میوه‌ها،سبزیجات، آجیل، دانه‌ها، چای سبز و سایر مواد یافت می‌شود می‌تواند به بهبود التهاب کمک کند. همانطور که می‌دانید این گزینه یکی از فاکتورهای ضروری برای کنترل حساسیت است. شما می‌توانید غذاهایی که سرشار از امگا۳ و آنتی اکسیدان هستند را نیز امتحان کنید.

 

اضافه وزن خود را کاهش دهید:

اضافه وزن داشتن می‌تواند نفس کشیدن شما را سخت تر کند. این مشکل زمانی دردناک تر می‌شود که مبتلا به حساسیت باشید. به همین خاطر بهتر است وزن خود را کم کنید. چربی‌های اضافی دور شکم مانع می‌شود ریه‌ها به درستی توسعه پیدا کنند و پرده دیافراگم به سمت پایین حرکت کند. به عبارت دیگر اگر اضافه وزن داشته باشید نمی‌توانید تنفس خوب و عمیقی داشته باشید. کاهش وزن به دست اوردن اکسیژن مورد نیاز برای بدن را ساده تر می‌کند.

 

استرس خود را کاهش دهید:

هر زمانی که در شرایط استرس زا قرار گرفتید، بدن شما هورمون‌های مرتبط با استرس را ازاد خواهد کرد. در چنین شرایطی سیگنال‌هایی به بخش‌های مختلف بدن فرستاده می‌شود تا خود را برای انجام اقدامات لازم آماده سازند. اگر این شرایط هر روز برای شما اتفاق بیفتد، استرس می‌تواند اسیب جدی به بدن و سلامتی آن وارد کند. یکی از بخش‌هایی که دچار اسیب می‌شود سیستم ایمنی بدن است. سیستم ایمنی تضعیف شده واکنش‌های آلرژیک را بیشتر می‌کند. به همین خاطر باید روش‌هایی را برای مقابله با استرس خود یاد بگیرید.

 

داروهای مرتبط با حساسیت را به طور منظم مصرف کنید:

درمان‌های جایگزین زمانی که با آنتی هیستامین به صورت منظم همراه شود می‌تواند نشانه‌های حساسیت را بهبود ببخشد. مصرف روزانه مولتی ویتامین ها و مکمل‌های معدنی که حاوی منیزیم، سلنیم، ویتامین C،ویتامین E و همه ویتامین‌های B هستند، یک فنجان چای نعناع یا بابونه قبل از خواب می‌تواند موثر باشد.

 سعی کنید منزل خود را از شر گرد و خاک موجود خلاص کنید

 

دستگاه تهویه هوا و فیلتر آن را تمیز کنید:

تعویض فیلتر چنین دستگاه‌هایی بسیار مهم است. شما باید هر سه ماه یکبار فیلتر این دستگاه‌ها را تعویض کنید و از فیلترهای جدید بهره مند شوید.

 

دستگاه تهویه هوا را در منزل روشن کنید:

باز کردن پنجره‌ها و درب‌های منزل بهترین روش برای ورود مواد حساسیت زا(آلرژن) و سایر مواد تحریک کننده به داخل منزل است. به همین خاطر باید از باز گذاشتن پنجره ها و درب‌های منزل خودداری کنید. دستگاه مرطوب کننده را روشن کنید و سطح رطوبت را به زیر ۵۰ درصد تنظیم نمایید.

 

این تغییرات را در ورودی منزل خود ایجاد کنید:

حصیر یا فرش جلوی منزل معمولا از مواد طبیعی همچون طناب یا سایر الیاف ساخته شده اند و می‌توانند بهترین مکان برای قارچ، کنه و سایر موجودات باشند. در عوض می‌توانید از فرش ماشینی استفاده کنید که از مواد طبیعی ساخته نشده اند. همچنین حشرات مرده ای که معمولا در لامپ‌ها قرار دارند را پاکسازی کنید. زمانی که این حشرات تجزیه می‌شوند منبع خوبی برای ایجاد مواد حساسیت زا خواهند بود. در نهایت قفسه ای را جلوی درب ورودی منزل قرار دهید. از این قفسه برای نگه داشتن کفش‌های خود استفاده کنید. خانواده و مهمانان را تشویق کنید کفش‌های خود را در ورودی منزل در بیاورند. اینکار می‌تواند مقدار گرد و خاک و سایر مواد حساسیت زا را کاهش دهد.

 

نقاط حساس منزل خود را شناسایی کنید:

شاید این موضوع کمی برایتان عجیب باشد اما داخل منزل می‌تواند بیشتر از فضای بیرون مواد حساسیت زا را در خود داشته باشد. مبلمان پوشیده شده با الیاف طبیعی و بالش‌ها، فرش‌های ساخته شده از نخ‌های طبیعی، پنجره‌های مختلف، محیط های مرطوب و سایر موارد می‌تواند باعث ایجاد حساسیت گردد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که آلودگی هوای داخل می‌تواند ده برابر بیشتر از آلودگی هوای بیرون باشد و این آلودگی بسیار شدیدتر است. همه نقاط منزل را به خوبی شناسایی کنید و اگر لازم بود آن را تمیز و پاکسازی نمایید.

  سیستم ایمنی تضعیف شده واکنش‌های آلرژیک را بیشتر می‌کند

 

اتاق خواب خود را تمیز کنید:

سعی کنید منزل خود را از شر گرد و خاک موجود خلاص کنید. پشت رختخواب و روتختی را تمیز کنید و سعی کنید پنکه را نیز پاکسازی نمایید. همیشه از یک پارچه مرطوب استفاده کنید. اگر پارچه‌ای خشک باشد می‌تواند گرد و خاک را به اطراف هدایت کند. رختخواب خود را تمیز کنید. همه موارد همچون روتختی را بشویید. موارد و ایتم‌هایی که در اتاق خواب قرار دارد و نمی‌توان آن‌ها را شستشو داد باید با مواد مناسب پوشیده شوند.

 

قفسه‌ها و گنجه‌های خود را از مواد حساسیت زا پاک کنید:

لباس های خود را در کیسه پلاستیکی زیپ دار قرار دهید و کفش‌های خود را در جعبه های مناسب بگذارید. شما می‌توانید لباس‌های خود را در فریزر بگذارید تا موجودات ریز موجود در آن را بکشید. همچنین دیوارها، گوشه‌ها و سایر موارد را نیز پاکسازی کنید.

 

قارچ و کپک را از حمام خود دور کنید:

پشت و زیر توالت را بررسی کنید تا اطمینان حاصل نمایید که هیچ قارچ و کپکی در آن رشد نمی‌کند. مطمئن شوید که توالت به درستی نصب شده است. سعی کنید پرده حمام را به طور مرتب شستشو دهید. رطوبتی که از دوش حمام به نقاط عمیق وارد می‌شود می‌تواند بهترین مکان برای رشد قارچ و سایر موارد باشد.

 

اشپزخانه را تحت کنترل خود داشته باشید:

محتوای همه جعبه‌های در باز را در ظروف بسته قرار دهید. سعی کنید فریزر خود را همیشه تمیز نگه دارید و به طور مرتب آن را شستشو دهید. برای کمک به کاهش رشد باکتری‌ها و قارچ ها از نمک استفاده کنید. زیر سینک ظرفشویی را همیشه بررسی کنید. اغلب این مکان‌ها مرطوب هستند و بهترین مکان برای رشد قارچ و کپک محسوب می‌شوند.
]]>
مراحل انجام کار دندانپزشک زیبایی چیست؟ 2017-11-12T16:56:29+01:00 2017-11-12T16:56:29+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/192 سامان حسنی مراحل انجام کار دندانپزشک زیبایی چیست؟شاید تصور کنید دندانپزشک زیبایی به معنای هر کاری است که به طور مستقیم موجب زیبایی دندان ها شود. در حالی که هر نوع فرآیند درمانی که برای ترمیم دندانها صورت می گیرد، نهایتا در زیبایی دندانها تاثیر دارد. پوسیده بودن دندانهای قدامی مطمئنا موجب بدترکیب شدن چهره می شود که برای درمان این عارضه می توان از روش پرکردن دندانها استفاده کرد. بنابراین می توان گفت هر گونه عملی که نتیجه آن در زیبایی دندانها موثر باشد، یکی از مراحل اصلی دندانپزشکی زیبایی محسوب می شود. در زیر مراحل انجام کار دندانپزشک زیبایی چیست؟


شاید تصور کنید دندانپزشک زیبایی به معنای هر کاری است که به طور مستقیم موجب زیبایی دندان ها شود. در حالی که هر نوع فرآیند درمانی که برای ترمیم دندانها صورت می گیرد، نهایتا در زیبایی دندانها تاثیر دارد. پوسیده بودن دندانهای قدامی مطمئنا موجب بدترکیب شدن چهره می شود که برای درمان این عارضه می توان از روش پرکردن دندانها استفاده کرد. بنابراین می توان گفت هر گونه عملی که نتیجه آن در زیبایی دندانها موثر باشد، یکی از مراحل اصلی دندانپزشکی زیبایی محسوب می شود. در زیر این مراحل را شرح می دهیم.
 
مراحل کار دندان پزشک زیبایی و ترمیمی
مرحله اول: بررسی و معاینه دندان ها
قبل از هر کاری دکتر دندان پزشک زیبایی دندان های بیماران را بررسی و معاینه می کند. با این کار تعداد دندانهای خراب و نیاز به ترمیم مشخص می شوند. برای بررسی و معاینه دندان ها از روش رادیولوژی استفاده می شود. همچنین بررسی لثه ها از نظر نداشتن بیماری های عفونی، خونریزی، تغییر رنگ و ... از دیگر مواردی است که در این مرحله انجام می شود.


مرحله دوم: درمان لثه
پس از اینکه لثه معاینه شد، در صورتی که به مشکل یا عارضه ای مبتلا شده باشد، باید درمان شود. از جمله اینکه تحلیل لثه یکی از مشکلات رایج در برخی از مراجعین است. برای درمان بیماری پریودونتال یا تحلیل لثه و همچنین عفونت های ناشی از آن، روش پاکسازی عمقی لثه شامل جرم گیری و تسطیح سطح ریشه استفاده می شود. در روش دیگر نیز دندانپزشک با تجویز داروهایی از قبیل دهانشویه های ضد میکروبی، ژل های آنتی بیوتیک و قرص های زیر لثه ای حاوی آنتی بیوتیک و یا جراحی بیمارهای لثه را درمان می کند.
  
مرحله سوم: ترمیم دندان های پوسیده
در این مرحله دندانهایی که پوسیده و خراب هستند، بازسازی می شوند. برای این کار دندانپزشک زیبایی ابتدا میزان پوسیدگی دندانها را برداشته و فضای داخل دندان را خالی می کند و سپس آن را عصب کشی کرده و با مواد پر کننده آمالگام یا کامپوزیت پر می کند. در صورتی که دندان پوسیده از میان دندانهای خلفی باشد با ماده آمالگام و اگر در میان دندانهای نیش باشد، با استفاده از ماده همرنگ دندان یا کامپوزیت پر می شود.


مرحله چهارم: کاشت دندان یا ایمپلنت
پس از اینکه لثه بهبود یافت و دندانهای پوسیده نیز ترمیم شدند، نوبت به جایگزین کردن دندانهای خراب و پوسیده می شود. دندانهایی که به هر دلیل کنده شده اند، باید با استفاده از روش ایمپلنت پر شوند. بر این کار دندانپزشک فضای خالی را بررسی کرده و در صورتی که برای کاشت پایه ایمپلنت و تاج مناسب نباشد، یکی از دندانهای مجاور را نیز برداشته و یا در صورت نیاز آن را تراش می دهد. با اتمام این مرحله نوبت به مرتب سازی دندانها می رسد.


مرحله پنجم: مرتب کردن دندان ها
مرتب کردن دندانها مهمترین مرحله زیباسازی دندانها می باشد. زمانی که دندانها نامرتب و درهم ریخته باشند، علاوه بر اینکه چهره را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد، مرور زمان نیز موجب تخریب دندانها نیز می شود. برای درمان نامرتب بودن دندانها غالبا از روش ارتودنسی ثابت استفاده می شود. اگرچه طول درمان ارتودنسی ثابت طولانی است اما نهایتا نتیجه آن مطلوب بیماران است.
  
مرحله ششم: سفید کردن دندان ها
جاهایی که براکت های ارتودنسی بر روی دندان قرار می گیرد، تمیز کردن آن سخت و مشکل است به همین دلیل پس از اینکه از دهان بیمار خارج شدند، جای آنها بر روی دندان زرد رنگ و کثیف است که در این صورت دندانها به ترمیم نیاز داشته و باید سفید شوند. برای این کار می توان از ماده بلیچینگ استفاده کرد.


مرحله هفتم: روکش کردن دندان ها
ممکن است پس از اینکه ماده سفیدکننده استفاده شد و دندانها درخشان و سفید شدند، برخی از دندانها همچنان تیره رنگ باقی بمانند. در این صورت این دندانها باید روکش شوند. روکش های سرامیکی یا کامپوزیتی دو روش برای ترمیم دندانهای تیره رنگ، لب پر شده یا شکسته هستند که مراحل انجام کار دندانپزشک زیبایی را تکمیل می کنند.
]]>
ترفندهایی برای پیشگیری از نفخ 2017-11-12T16:53:19+01:00 2017-11-12T16:53:19+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/191 سامان حسنی ترفندهایی برای پیشگیری از نفخبرای پیشگیری از نفخ باید میوه هایی که حاوی قند کمتر هستند مصرف کنید یکی از دلایل اصلی شکل گیری گاز در دستگاه گوارش ناتوانی بدن در تجزیه قندها است. این شرایط به دلیل عدم تولید آنزیم های مورد نیاز برای گوارش قندهای پیچیده در بدن شکل می گیرد. افراد بسیاری با مشکل نفخ و گاز مواجه هستند که در نتیجه دلایل مختلفی مانند شرایط بد کیسه صفرا، عدم تعادل باکتری های روده، ناتوانی در تجزیه قندها و گوارش ناقص پروتئین شکل می گیرند.برای پیشگیری از این شرایط ناراحت کننده، شما ترفندهایی برای پیشگیری از نفخبرای پیشگیری از نفخ باید میوه هایی که حاوی قند کمتر هستند مصرف کنید

 

یکی از دلایل اصلی شکل گیری گاز در دستگاه گوارش ناتوانی بدن در تجزیه قندها است. این شرایط به دلیل عدم تولید آنزیم های مورد نیاز برای گوارش قندهای پیچیده در بدن شکل می گیرد.

 

افراد بسیاری با مشکل نفخ و گاز مواجه هستند که در نتیجه دلایل مختلفی مانند شرایط بد کیسه صفرا، عدم تعادل باکتری های روده، ناتوانی در تجزیه قندها و گوارش ناقص پروتئین شکل می گیرند.

برای پیشگیری از این شرایط ناراحت کننده، شما باید در گام نخست دلیل اصلی بروز نفخ را شناسایی کنید.

 

گوارش ناقص پروتئین

پروتئین دست نخورده باقی مانده در دستگاه گوارشی که بیش از اندازه قلیایی است می تواند به شکل گیری نفخ معده، استفراغ، سوزش سردل و گاز بیش از حد منجر شود.

 

شرایط بد کیسه صفرا

هنگامی که کیسه صفرا مسدود شده باشد، موجب شکل گیری نشانه هایی مانند نفخ پس از وعده های غذایی و دیگر نشانه های کیسه صفرای بد می شود.

 پیشگیری از  نفخ


عدم تعادل باکتری های روده

هنگامی که غذا و آب مصرف می کنیم، ممکن است باکتری های بد بسیاری را روانه دستگاه گوارش خود سازیم. اگر بهبودی در این شرایط حاصل نشود، عدم تعادل در باکتری های روده با گذشت زمان شکل می گیرد که می تواند موجب آروغ زدن، تولید گاز بیش از اندازه و نفخ معده شود.

 

ناتوانی در تجزیه قندها

یکی از دلایل اصلی شکل گیری گاز در دستگاه گوارش ناتوانی بدن در تجزیه قندها است. این شرایط به دلیل عدم تولید آنزیم های مورد نیاز برای گوارش قندهای پیچیده در بدن شکل می گیرد.

 

توجه به ترفندهای زیر می تواند به پیشگیری و کاهش نفخ کمک کند:

محدود کردن مصرف نمک

مصرف بیش از اندازه نمک به احتباس آب در جریان خون منجر می شود. برای پرهیز از این شرایط، مصرف سدیم روزانه شما باید زیر 2,500 میلی گرم باقی بماند.

 

دوری از کربوهیدارت ها

برای تشکیل گلیکوژن، مولکول ها کربوهیدارت به آب متصل می شوند، و به عنوان سوخت اولیه انرژی بدن کاربرد دارند. باید به این نکته توجه داشته باشید که هر چه بیشتر کربوهیدارت مصرف کنید، آب بیشتری در بدن حفظ می شود و به شکل گیری گاز و نفخ بیشتر منجر می شود. بهتر است مصرف کربوهیدارت ها را کاهش داده و به جای آن سبزیجات بیشتری مصرف کنید.

 

دستگاه گوارش , پیشگیری و کاهش نفخ

یکی از دلایل اصلی شکل گیری گاز در دستگاه گوارش ناتوانی بدن در تجزیه قندها است

 

جویدن

غذا خوردن سریع یا صحبت کردن هنگام غذا خوردن می تواند به ایجاد نفخ منجر شود زیرا هوای بیشتری به همراه غذا وارد دستگاه گوارش می شود. این به معنای آن است که باید غذای خود را آرام‌تر بجوید تا امکان گوارش بهتر و کارآمدتر آن فراهم شود.

 

نظارت بر مصرف فیبر

فیبرها از اهمیت بسیار زیادی برای گوارش سالم برخوردار هستند و مصرف آنها به عملکرد درست و کارآمد دستگاه گوارش کمک می کند. اما مصرف بیش از اندازه فیبرها نیز می تواند موجب ایجاد نفخ شود زیرا گوارش آنها دشوار است. برای پیشگیری از نفخ شما باید 20 تا 25 گرم فیبر در روز مصرف کنید و آب فراوان بنوشید.

 

کنترل اندازه وعده های غذایی

به احتمال زیاد پرخوری دلیل اصلی شکل گیری نفخ است زیرا احساس سیری و پری بیش از اندازه را موجب می شود. برای پیشگیری از نفخ، اندازه هر وعده غذایی شما باید متعادل باشد.

 

نوشیدن آب

به منظور پیشگیری از ایجاد نفخ و گاز اضافی، باید در طول روز به میزان کافی آب بنوشید تا به خروج مواد باقی مانده در دستگاه گوارش کمک شود. افزون بر این، برخی افراد شکل گیری نفخ را به واسطه مصرف محصولات لبنی و نوشابه های گازدار تجربه می کنند.

 

دوری کردن از الکل های قندی

تا حد امکان از مصرف شیرین کننده های مصنوعی پرهیز کنید زیرا گوارش آنها دشوار است، و اغلب در آدامس ها یافت می شوند. نوشیدنی های انرژی‌زا و بسیاری مواد غذایی فرآوری شده نیز حاوی شیرین کننده های مصنوعی هستند.

 

انتخاب هوشمندانه میوه ها و سبزیجات

اگرچه میوه ها و سبزیجات خوراکی هایی فوق العاده سالم و مفید هستند، اما برخی از آنها می توانند در شکل گیری نفخ نقش داشته باشند زیرا بسیار مغذی و حاوی الکل های قندی هستند. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انبه

هلو

گیلاس

انگور

به واسطه ترکیبی به نام رافینوز، سبزیجاتی مانند کلم بروکسل، بروکلی و گل کلم نیز گزینه هایی نفاخ محسوب می شوند.

 

به منظور پیشگیری از نفخ، شما باید میوه هایی که حاوی قند کمتر هستند، مانند بلوبری، توت فرنگی، طالبی، و پرتقال را مصرف کنید. در مورد سبزیجات، شما باید گزینه هایی که از محتوای آب بالا سود می برند، مانند کدو و خیار را انتخاب کنید.
]]>
این عید همسفر ویروس ها نشویم! 2017-11-12T16:51:54+01:00 2017-11-12T16:51:54+01:00 tag:http://www.mbra-cbi.ir/post/190 سامان حسنی این عید همسفر ویروس ها نشویم!سرماخوردگی,ویروس سرماخوردگی,گلو درد با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، بسیاری در تکاپوی آماده شدن برای سفرهای داخلی و خارجی هستند. این افراد با هدف های گوناگونی چون کسب تجربه جدید، آشنایی با فرهنگ های مختلف، طبیعت گردی، ملاقات خانواده و ... عازم سفر می شوند اما نیت سفر هر چه باشد در یک مورد مشترک است: آرامش و تجدید قوا.اما تصور کنید سفری که مدت ها انتظارش را کشیده اید و برایش برنامه ریزی کرده اید توام با بیماری شود. مطمئنا حس خوشایندی نیست. بیماری از هر نوع و در همه ح این عید همسفر ویروس ها نشویم!


سرماخوردگی,ویروس سرماخوردگی,گلو درد

 
با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، بسیاری در تکاپوی آماده شدن برای سفرهای داخلی و خارجی هستند. این افراد با هدف های گوناگونی چون کسب تجربه جدید، آشنایی با فرهنگ های مختلف، طبیعت گردی، ملاقات خانواده و ... عازم سفر می شوند اما نیت سفر هر چه باشد در یک مورد مشترک است: آرامش و تجدید قوا.


اما تصور کنید سفری که مدت ها انتظارش را کشیده اید و برایش برنامه ریزی کرده اید توام با بیماری شود. مطمئنا حس خوشایندی نیست. بیماری از هر نوع و در همه حال سلب آسایش است علی الخصوص هنگامی که در سفر باشد. در چنین شرایطی نه تنها فرد به هدف غایی خود نخواهد رسید بلکه هزینه های مادی و معنوی بیشماری نیز بر وی تحمیل می شود.


سرماخوردگی از جمله بیماری هایی است که در فصل بهار به وفور یافت می شود و به سادگی قابلیت انتقال دارد. بنابراین اگر دوست ندارید سفرتان با عطسه،گلو درد و خستگی همراه باشد در این مقاله با ما همراه باشید تا روش های ساده و در عین حال کار بردی در این خصوص را با هم مرور کنیم.


گفتنی ست مطالب زیر با همت کارشناسان مجموعه داروسازی دکتر عبیدی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و آگاه سازی مردم در 3 بخش جداگانه شامل پیش از سفر، در حین سفر و در طول اقامت تهیه شده است.


پیش از سفر
هنگامی که قصد سفر دارید می بایست بیش از همیشه نکات بهداشتی را رعایت کنید. موارد زیر ساده ترین راه های پیشگیری از سرماخوردگی هستند:
•    شستشوی مداوم دست ها
•    حفظ فاصله از افراد بیمار
•    تغذیه مناسب
•    استراحت کافی
•    کنترل استرس و نگرانی


اما در صورتیکه به هر دلیلی دچار این بیماری شدید بهتر است از طریق انجام موارد زیر طول دوره بیماری خود را کاهش دهید:
•    نوشیدن مایعات گرم
•    غرغره آب نمک
•    گرفتن دوش آب گرم
•    استفاده از ویتامین ها و مکمل ها
•    ورزش سبک

در حین سفر
متاسفانه به دلیل سرانه بالای مصرف داروهای مختلف مخصوصا انواع آنتی بیوتیک و مسکن، بدن بعضی افراد نسبت به داروهای مختلف مخصوصا در سفرهای خارجی واکنشی نداشته و شاید پروسه درمان سخت تر از حالت عادی باشد که در نتیجه بهتر است بیشتر به فکر پیشگیری باشیم تا درمان.


برای آنکه در طول مسیر سفر میزبان ویروس های سرماخوردگی نباشید رعایت موارد زیر بسیار ضروری هستند:
•    بهتر است دسته های صندلی و میز جلوی صندلی در قطار، هواپیما، اتوبوس و ... را ضدعفونی کنید
•    پس از لمس دستگیره ها دستان خود را بشویید
•    غذاهای گرم، میوه و سبزیجات مصرف کنید
•    روی دهان خود ماسک قرار دهید.


 اما اگر ناقل این بیماری هستید می بایست به منظور عدم شیوع بیماری و بهبود خود موارد زیر را به یاد داشته باشید:
•    گرم نگاه داشتن بدن
•    نوشیدن زیاد مایعات
•    استفاده از ویتامین ها
•    فین کردن صحیح
•    به همراه داشتن داروهای بدون نیاز به نسخه


در طول اقامت
زمانی که به محل اقامت خود رسیدید برای آنکه خود را در برابر ویروس های موجود مصون بدارید توصیه می شود حتما موارد زیر را رعایت کنید:
•    برخی وسایل هتل چون کنترل تلویزیون، دستگیره ها و کلید آباژور را ضدعفونی کنید
•    دستان خود را به صورت مداوم بشویید
•    آب مورد نیاز بدن را تامین کنید
•    غذاهای سالم استفاده کنید
•    برخی فعالیت های جسمانی سبک را انجام دهید


اما اگر با رعایت تمامی موارد مذکور باز هم به سرماخوردگی دچار شدید برای التیام درد خود و تسریع روند بهبودی، موارد زیر پیشنهاد می شود:
•    خوردن سوپ مرغ
•    نوشیدن لیمو و عسل
•    خوابیدن با بالشت اضافه
•    تنظیم دما و رطوبت اتاق
•    مالیدن پماد نعناع یا اکالیپتوس به قفسه سینه


نکته مهم درباره پیشگیری از سرماخوردگی، مسئله جلوگیری از تماس دست ها با سطوح آلوده به ویروس است چرا که شایع ترین روش ابتلا به سرماخوردگی، تماس دست آلوده با صورت، چشم و دهان شماست. با در نظر داشتن موارد مذکور و مطالب بیشتر در این خصوص امیدواریم عید امسال با ویروس ها همسفر نشوید!


در پایان اگر می خواهید بخشی از کمپین پیشگیری از سرماخوردگی در سفر باشید می توانید به وبسایت کلداکس مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.
]]>